Integritetspolicy


NearbyStore Sverige AB (“NearbyStore”, “vi”, “våra”) behandlar personuppgifter för användare av våra Tjänster och livsmedelsförsäljning via vår App och Beställningsskärm och för besökare av Webbsidan nearbystore.se
Applikationen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

 

Vår integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar personuppgifterna och hur du kan utöva dina rättigheter för att göra invändningar mot integritetspolicyn.

 

Vi kan komma att uppdatera i denna Integritetspolicy med jämna mellanrum för att hålla den uppdaterad gentemot våra rutiner kring databehandling eller annat. Vid större eller väsentliga ändringar kommer vi att tillkännage våra Användare detta via lämpliga kommunikationskanaler eller på vår Webbsida.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

NearbyStore Sverige AB ansvarar för all behandling av Användares personuppgifter.

 

2. NEARBYSTORES KONTAKTUPPGIFTER

 

Namn: NearbyStore Sverige AB

Org.nr: 559320-1477

Adress: Norra Oskarsgatan 14, 582 73 Linköping, Sverige

E-postadress: info@nearbystore.se

nearbystore.se

 

3. BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna som vi samlar in och behandlar består av två allmänna kategorier: Användaruppgifter och analysdata.

 

Användaruppgifter 

Användaruppgifter är personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar ett konto i NearbyStores App, fyller i ett formulär eller prenumererar på nyhetsbrev. Vi samlar även in uppgifter om eventuella transaktioner och betalningar som du genomför via NearbyStores Tjänster eller genom Köp från oss.
 

En del av dessa användaruppgifter är nödvändiga för att kunna använda NearbyStores Tjänster och för att göra köp i Appen
 

Dessa uppgifter måste du angiva oss:

 • fullständigt namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • betalningsuppgifter (hanteras av tredje part, ej NearbyStore)

 

Vi kan komma att behandla andra användaruppgifter såsom leveransadress, profilbild, information i samband med att du betygsätter våra tjänster, information vid kontakt med vår kundtjänst (via telefon, mail, chatt med flera), platsuppgifter eller annan information du lämnar till oss. Dessa användaruppgifter lämnar du frivilligt och är inte nödvändiga att lämna ut för att få använda våra Tjänster eller att få handla i vår App. Dock kan denna information hjälpa oss att höja din kundupplevelse samt vår service mot dig som Kund.

 

Utöver de användaruppgifter som inhämtats från dig via vår tjänst kan vi även komma att behandla personuppgifter som tillhandahålls av utomstående tjänsteleverantörer. Exempelvis om du loggar in med och ansluter ditt Google konto till oss eller dylikt.

 

Analysdata

 

Analysdata syftar på den användningsinformation som vi samlar in när du använder dig av Nearbystores tjänster. Vi använder i regel inte denna data för att identifiera dig personligen, men ibland kan denna data gå att identifiera dig med. I dessa fall kommer vi att behandla den datan såsom vi behandlar personuppgifter.

 

Vi samlar in denna informationen om den tekniska enhet du använder vid nyttjande av vår App:

 • land,
 • IP-adress,
 • webbläsarens typ och version,
 • operativsystem,
 • reklamidentifierare för din enhet, samt
 • besöksidentifierare.

 

Vi samlar in denna informationen kring ditt användande och beteende vid utnyttjande av vår App, Beställningsskärm och webbsida:

 • tid med tidpunkt och datum spenderad och vilken interaktion som gjorts i systemen,
 • information om beställningar,
 • fraser du sökt efter i systemen, samt
 • vilka delar av systemen du besökt.

Exempel på denna information:

 • interaktion med Nearbystores tjänster,
 • information om genomförda beställningar, och
 • tid och datum som applikationen används.

Webbanalystjänster (Google Analytics)

NearbyStore använder sig av Google Analytics för att analysera data och skapa rapporter om hur användare nyttjar Nearbystores tjänster. Det används för att förbättra upplevelsen för användare.

4. ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

NearbyStore behandlar personuppgifter för flera olika ändamål: 

Ändamål

Användaruppgifter sparas för att tillhandahålla NearbyStores tjänster. Samt för att kunna följa det avtal som upprättats mellan dig och NearbyStore.

 • Exempel på användningsområden för användaruppgifter. Vid köp av produkt som har krav på en viss ålder.
 • Vid reklamation av produkt.
 • Intyga på att det är din beställning.

Personuppgifter sparas för kommunikation och marknadsföring.

NearbyStore behandlar dina personuppgifter i syfte för att informera om NearbyStores tjänster och för att marknadsföra NearbyStores tjänster.

5. MOTTAGARE

Dina uppgifter delas endast inom NearbyStores organisation och följer denna integritetspolicy. Användares personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler eller order från domstol eller om vi får ditt godkännande att göra så. Oavsett om du har gett ditt godkännande till oss, kan du utan avgift återkalla ditt godkännande närsomhelst. Observera att ifall du lämnar personuppgifter direkt till tredjepart, exempelvis via en länk på vår hemsida så gäller deras villkor och riktlinjer för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vid händelse av sammanslagning, avyttrande av tillgångar eller ifall vi på andra sätt säljer delar eller hela verksamheten så kan vi komma att föra över personuppgifter till tredje part. Vi kommer dock fortsätta garantera dina uppgifters säkerhet samt meddela alla berörda Användare om detta skulle ske.

 

6. LAGRINGSPERIOD

NearbyStore lagrar dina personuppgifter efter Sveriges lagar. Detta innefattar att din information kommer sparas så länge den är relevant. Detta gör att lagringsperioden kan variera.

 

Din användarinformation anses vara relevant till cirka 90 dagar efter att Användaren tagit bort sitt konto. Med undantag för data som är nödvändig i extraordinära situationer, till exempel vid rättsliga förfaranden.

 

7. DINA RÄTTIGHETER

Du som användare är skyddad och har även flertalet rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om dina rättigheter och vad som gäller på IMYs hemsida. All info i denna punkt (7.) är hämtad från IMYs hemsida https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/ 2022-01-11

 

Rätt till radering

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter som vi har sparade i vårt system. Vi kommer att fullfölja sådan begäran såvida vi inte har berättigade skäl att inte radera uppgifterna.

 

Rätt till rättelse

Om du anser att vi lagrar felaktiga personuppgifter om dig eller att dessa är ej är kompletta kan du kontakta oss för att få dem rättade eller kompletterade. Du kan även göra detta själv genom att ändra användaruppgifterna i ditt konto hos oss

 

Rätt till tillgång

Du har även rätt att få tillgång, alltså ta del av dina personuppgifter som vi lagrar. Kontakta oss om du vill ha en kopia på de uppgifter vi lagrar om dig.

 

Rätt till begränsning

I särskilda situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta kan exempelvis vara under tiden vi behandlar din begäran om att radera dina uppgifter. Du kan läsa mer om detta på imy.se eller kontakta oss.

 

Rätt att göra invändningar

Du kan i vissa fall invända mot personuppgiftsansvariges (NearbyStore) behandling av dina personuppgifter. Exempelvis om du anser att dessa behandlas felaktigt eller för andra ändamål än vad som är nödvändigt. Sådana invändningar kan emellertid påverka din användarupplevelse.

 

Rätt till dataportabilitet

Du kan av oss få ut de personuppgifter du själv lämnat till oss i ett vanligt förekommande filformat för att självständigt skicka eller överföra dessa till tredje part.

Om du vill utöva dina rättigheter
Vill du utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss i första hand via info@nearbystore.se eller i andra hand med ovan nämnda kontaktmetoder. När du gör sådan begäran kan vi komma att kräva att du lämnar ut information som påvisar att du är den Användaren du påstår dig vara. Vi behöver även ditt fullständiga namn och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer). Ifall vi mottar begäranden som är orimligt repetitiva eller tydligt ogrundade kan komma att avvisa eller ta ut en avgift för ärendet.

8. KLAGOMÅL

Om Användaren anser att vår behandling av personuppgifterna inte överensstämmer med gällande dataskyddslagar kan klagomål lämnas till IMY som är Sveriges tillsynsmyndighet för dataskydd eller till den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd i sin egen hemvist om NearbyStore erbjuder sina Tjänster i det land som Användaren har som sin hemvist.

 

9. INFORMATIONSSÄKERHET

NearbyStore använder sig av flera åtgärder för att skydda din data, exempelvis genom kryptering och brandväggar. Åtgärderna innefattar bland annat rättighetssystem som ser till att en annan Användare inte kan komma åt din data; servercertifikat som behöver förnyas flera gånger per år för att minska påverkan av intrång, även om intrång är osannolikt; säkra system som behandlar din identitet, dina känsliga uppgifter som kort och inloggningsinformation vilket innebär att det krävs flera nivåer av intrång: inte bara i NearbyStores egna system för att få ut din information. Tillsammans verkar åtgärderna för att göra det jobbigt, svårt, och i vissa fall omöjligt för attackerare att komma över din data eller delar av din data.

 

Om åtgärderna mot förmodan inte är tillräckliga och en incident skulle inträffa tar NearbyStore ansvar och informerar de berörda Användare och andra drabbade parter som kan underlätta för att minska incidentens påverkan. Allt i enlighet med gällande dataskyddslagar.